Seo Sibh

Stòr didseatach do ghoireasan Gàidhlig

Fàilte

Tha an timcheallan a’ sealltainn nithean a chaidh a chur ris an stòr bho chionn ghoirid. Thoir sùil timcheall feuch dè lorgas tu!

Air neo, lorg goireas le sùil a thoirt tro gach roinn (trath-ìrean, bun-sgoil, àrd-sgoil, pàrantan agus measgachadh).

Previous Next

Coimhearsnachdan

Trath-irean

Tràth-ìrean

Early years resources
Bun-sgoil

Bun-sgoil

Primary school resources
Àrd-sgoil

Àrd-sgoil

High school resources
Pàrantan

Pàrantan

Parents’ resources
Measgachadh

Measgachadh

General resources
 

A' Co-roinn Fhaidhleachan

Tha goireas aig Stòrlann a-nis a leigeas le luchd-cleachdaidh stuthan a tha iad fhèin air ullachadh a luchdachadh suas gu stòr susbaint didseatach.

Aon uair ’s gun tèid na stuthan a luchdachadh suas, nì Stòrlann luachadh orra, sgioblachdh a thaobh càileachd agus gràmar, agus eadar-theangachadh ma tha sin a dhìth.

An uair sin bidh na stuthan rim faotainn le tidsearan eile airson an cur gu feum.

Thèid aithne a thoirt don neach bhon tàinig an stòr, ach thèid gabhail ri faidhleachan a thèid a luchdachadh suas air an tuigse nach eil iad fo chòir dlighe-sgrìobhaidh agus gum faodar an co-roinn le daoine eile.

Tha sinn air faidhleachan fhaighinn mu thràth bho thidsearan agus tha sinn gan luachadh airson co-roinn.

Tha sinn an dòchas gun toir sibh taic dhuinn leis an iomairt seo.

Luchdachadh suas a’ Faidhle